La Pobla de Segur 973 680 396         Llavorsí  973 622 050
CatalanSpanish

On ens trobem

25500
La Pobla de Segur
Av. Catalunya, 5
Telf. 973 680 396
25595
Llavorsí
Pl. Nostra Senyora Biuse, 2
Telf. 973 622 050

MESURES LABORALS – COV19

DEPARTAMENT LABORAL

PRINCIPALS MESURES ECONÒMIQUES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID 19.-

1.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ

1.1.- Caràcter preferent del treball a distància: es prioritzarà l’establiment de sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjà del treball a distància. Les empreses hauran d’adoptar les mesures necessàries per facilitar el treball a distància, sempre que sigui possible, i aquestes seran sempre prioritàries enfront el cessament temporal o la reducció de l’activitat. L’avaluació de riscos s’entendrà complerta a través d’una autoavaluació
realitzada voluntàriament pel propi treballador.

1.2.- Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada:
a.- Els treballadors que acreditin deures d’atenció i cura respecte del seu cònjuge o parella de fet, o familiars consanguinis fins al segon grau, tenen dret a adaptar la seva jornada laboral o a la seva reducció, quan concorrin les
següents circumstàncies excepcionals relacionades amb actuacions necessàries per evitar la transmissió del COVID-19:
– Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per l’atenció al cònjuge o parella de fet, o familiar consanguini de segon grau, per raons d’edat, malaltia o discapacitat i que necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19.
– Quan existeixin decisions adoptades per l’autoritat governativa relaciones amb el COVID-19 que comportin el tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que s’encarreguessin de la cura o atenció de la persona necessitada d’aquests serveis.
– Quan la persona que s’encarregava de la cura i atenció directa del cònjuge, parella o familiar consanguini fins al segon grau de la persona treballadora, no ho pogués fer per causes justificades relacionades
amb el COVID-19.
b.- El dret a l’adaptació de la jornada és una prerrogativa que ha de ser concretada per la persona treballadora, sempre que sigui justificada, raonable i proporcionada tenint en compte les necessitats concretes de la cura a
dispensar i les necessitats organitzatives de l’empresa.
c.- Les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de la jornada en els casos de l’article 36.7 de l’Estatut del Treballadors (guarda de menor de 12 anys o persona amb discapacitat, o tenir a càrrec un familiar fins
a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per ell mateix i no realitzi activitat remunerada) amb reducció proporcional del salari.
d.- La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a la empresa en 24 hores d’antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada si és necessari.

2.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE PROPI.-
Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma:

2.1.- Durant el període d’un mes a comptar des de l’entrada en vigor del Decret de declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020), o fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, els treballadors autònoms l’activitat dels
quals va quedar suspesa en com a conseqüència d’allò previst en aquest Decret o quan la seva facturació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a una
prestació extraordinària sempre i quan es reuneixin els següents requisits:
– Estar afiliats i en alta al RETA.
– En el supòsit que la seva activitat no s’hagués vist directament suspesa en aplicació del Reial Decret de declaració d’estat d’alarma, acreditar una reducció de la facturació del 75% en relació amb l’efectuada al
semestre anterior.
– Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió de l’activitat no es compleix aquest requisit, se li atorgarà un termini d’un mes per a què regularitzi la situació.
Aquesta regularització produirà plens efectes per a cobrar la prestació.
2.2.- La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada d’acord amb la l’article 339 de la LGGSS. Si no s’acredita el període mínim de cotització, la quantia de la prestació serà
l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització del RETA.
2.3.- La durada de la prestació serà d’un mes, prorrogable si es prorroga l’estat d’alarma.

3.- ÀMBIT LABORAL.- MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ PER AJUSTAMENT TEMPORAL DE L’ACTIVITAT.-

3.1.- Les situacions de pèrdua d’activitat empresarial per les conseqüències del COVID-19 i de l’estat d’alarma, que comportin la suspensió o cancel·lació d’activitats, el tancament temporal de locals d’afluència pública, falta de
subministraments, contagi de la plantilla i l’adopció de mesures d’aïllament, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, i en conseqüència es podran suspendre els contractes laborals o reduir
temporalment la jornada de les persones treballadores.
El procediment de suspensió dels contractes o reducció temporal de la jornada, s’haurà de fer a través del corresponent expedient i justificant la vinculació de la pèrdua d’activitat amb el COVID-19, i l’existència de força
major haurà de ser apreciada per l’autoritat laboral qui, en el termini de set dies, haurà de dictar la corresponent resolució (podrà demanar informe a la Inspecció de Treball que l’haurà de fer en el període de cinc dies).
3.2.- En el supòsit de suspensió dels contractes o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de la producció relacionades amb el COVID-19:
– Caldrà la constitució d’una comissió representativa en el termini de cinc dies.
Aquesta comissió haurà d’estar integrada pels sindicats més representatius del sector si no existeix representació legal dels treballadors a l’empresa. En el cas que no es conformi aquesta representació sindical, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa.
– Període de consultes entre l’empresa i la comissió: termini màxim de 7 dies.
– Es podrà demanar un informe a la Inspecció de Treball, que l’haurà d’emetre en el termini màxim de 7 dies.
3.3.- En els expedients de suspensió de contractes o reducció de la jornada en base a la força major temporal vinculada al COVID-19, la TGSS exonerarà a les PYMES de les cotitzacions a la Seguretat Social, mentre duri la
suspensió dels contractes o la reducció de la jornada acordats en base a la causa de força major.
En el cas d’empreses que no tinguin la consideració de PYME, l’exoneració de les cotitzacions serà del 75%.
3.4.- Es considerarà període cotitzat per al treballador durant el període de suspensió del contracte o de reducció de la jornada.
3.5.- En els supòsits de suspensió del contracte o reducció temporal de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major, en base a les circumstàncies extraordinàries regulades per aquest Decret Llei (COVID-19), es reconeixerà al treballador el dret a percebre la prestació d’atur, i no es computarà el temps que percebi aquesta prestació als efectes de consumir els períodes màxims de percepció de la prestació.
També tindran dret a aquesta prestació els treballadors que no tinguin període mínim d’ocupació cotitzada.

 

NECESSITES UN CERTIFICAT  DE DESPLAÇAMENT PER MOTIUS LABORALS?

DESCARREGA AQUÍ

Sempre a punt per a escoltar-te

Escriu-nos sense compromís

Atendre’t i escoltar-te són les nostres prioritats. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem en el que necessitis: Immobiliaria, Assegurances, Assessoria, Gestoria, Administració de Comunitats, Servei de Neteja i acompanyament.

Prefereixes que parlem per telèfon

Telf. 973 680 396 - La Pobla de Segur
Telf. 973 622 050 - Llavorsí

O vine a les nostres oficines

Av. Catalunya, 5 - La Pobla de Segur, (CP 25500)
Pl. Nostra Senyora Biuse, 2 - Llavorsí (CP 25595)

© Copyright 2020 - OTS Gestoria - Alegret Asesores S.L, Antoni Alegret Gallart S.L i Gerard Alegret Gordó